Gratis proefkaartje voor jou!

Maak nu vrijblijvend een account aan en ontvang van ons een gratis proefkaartje.

Mijn gegevens


Ik ben geïnteresseerd in:

Met deze informatie kunnen wij onze service optimaliseren.


Heb je al een account? Inloggen

Algemene voorwaarden Lief Leuk & Eigen


Indien u diensten bestelt via de webapplicatie van Lief Leuk &  Eigen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier staan beschreven.

A. Het bedrijf 
Lief Leuk & Eigen is onderdeel van DRN conceptatelier - Lief Leuk & Eigen, hierna te noemen Lief Leuk & Eigen, gevestigd aan de

De Trompet 1918
1967 DB Heemskerk
service@liefleukeneigen.nl
KVK Alkmaar 37 10 59 99
BTW NL 19090764 B01
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur: 0251 200203

Lief Leuk & Eigen is een webapplicatie waarmee bezoekers kaartjes kunnen bestellen, laten drukken en verzenden. 
De ontwerpen worden gedrukt op een digitale drukpers, onderbesteed aan zorgvuldig uitgekozen leveranciers.

B. Privacyreglement
Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen en overeenkomst. Uw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van Lief Leuk & Eigen. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden gestuurd. Wanneer u zich voor deze mail wilt afmelden, kunt u dat doen door een mail te sturen naar service@liefleukeneigen.nl.
 Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden. Lees hier ook onze uitgebreide privacy reglement volgens de AVG.

1. Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Lief Leuk & Eigen. Deze voorwaarden zijn via de site www.liefleukeneigen.nl  te raadplegen, schriftelijk op te vragen en worden kosteloos toegezonden.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u deze algemene voorwaarden accepteert.
1.3. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden tevens voor alle leveranciers en tussenpersonen bedongen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van Lief Leuk & Eigen zijn geheel vrijblijvend en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.
2.2. Prijzen kunnen ten allen tijden worden aangepast en zijn geldig bij de volgende bestellingen.
2.3. De prijzen die vermeld staan in deze voorwaarden zijn de enige goede prijzen. Eventuele rekenfouten of typefouten elders in de site kunnen worden gecorrigeerd op basis van deze prijzentabel.
2.4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze is geaccepteerd door Lief Leuk & Eigen.
2.5. Lief Leuk & Eigen is gerechtigd om bestellingen te weigeren. Dit wordt uiterlijk 2 dagen na de geplaatste bestelling medegedeeld.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief enveloppen en verzendkosten. De prijzen staan vermeld in euro’s.
3.2. De prijzen staan vermeld in de Algemene Voorwaarden, onder het kopje PRIJZEN en worden automatisch uitgerekend bij het plaatsen van de bestelling.
3.3. Een bestelling kan alleen worden geaccepteerd indien er direct is betaald via het aangesloten betaalplatform of indien er vooraf een machtiging tot betaling met een correct bankrekeningnummer en tenaamstelling is afgegeven bij de bestelling.
3.4. Indien de betaling wordt herroepen, bent u Lief Leuk & Eigen het openstaande bedrag verschuldigd, inclusief een vertragingsrente van 1% per maand en administratiekosten van € 25,-. Indien het openstaande bedrag wordt uitbesteed aan een Incassobureau, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.
3.5. Indien uw betaling in gebreke blijft, is Lief Leuk & Eigen gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.
3.6. Indien de prijzen stijgen, dan heeft u recht op de prijs die bekend was wanneer u uw bestelling officieel heeft geregistreerd bij Lief Leuk & Eigen. U dient de nieuwe prijs tijdens de bestelling te voldoen en kan het verschil reclameren bij Lief Leuk & Eigen; info@liefleukeneigen.nl  waarvoor u binnen 2 weken een creditnota zal ontvangen.
3.7. Indien er sprake is van retourstortingen van gelden, worden deze gedaan met aftrek van de geldende bankkosten.

Artikel 4. Levering
4.1. Alle leveringen van de bestellingen worden uitbesteed aan een derde partij. Meestal is dit DHL, DHL4you of PostNL.
4.2. Wanneer de bestellingen zijn gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing.
4.3. De bestellingen worden uitgevoerd op de door u aangegeven besteldatum, met voorbehoud van overmacht en technische storingen.
4.4. Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, Koninginnedag en Pinksteren. En op bevrijdingsdag (5 mei) eens in de vijf jaar (2015).
4.3. Lief Leuk & Eigen is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.
4.5. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.
4.6. Levering geschiedt naar de bij de bestelling door u opgegeven adres of adressen. Lief Leuk & Eigen is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en wanneer deze adressen zijn veranderd.
4.7. Lief Leuk & Eigen heeft het recht tot een meer- of minderlevering van 2%, zonder dat dit invloed heeft op de prijs.
4.8. Producten die op verschillende momenten zijn besteld en/of geproduceerd kunnen een afwijking in kleur vertonen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. De eigendom van de producten gaat op u over wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
5.2. Het risico van de producten gaat op u over op het moment van aflevering.
5.3. Auteursrechtelijke eigendommen worden nooit overgedragen en blijven bij Lief Leuk & Eigen en/of de betreffende illustrator.

Artikel 6. Auteursrechtelijke, intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1. Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van Lief Leuk & Eigen en eventuele leveranciers en dienen door u te worden gerespecteerd.
6.2. Lief Leuk & Eigen maakt gebruik van beelden van derden en draagt hierover rechten af aan de betrokkenen. Lief Leuk & Eigen garandeert niet dat alle gebruikte beelden geen inbreuk geeft op eigendomsrechten van derden.
6.3. Indien u van mening bent dat eigendomsrechten worden aangetast, kunt u dit schriftelijk melden aan Lief Leuk & Eigen, De Trompet 1918, 1967 DB Heemskerk.
6.4. Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Lief Leuk & Eigen en de betreffende illustrator en mag niet door u worden gebruikt voor andere doeleinden. Lief Leuk & Eigen behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.
6.5. Indien de klant via de applicatie eigen afbeeldingen of foto's inlaad, is hij zelf verantwoordelijk voor de eventuele auteursrechten die op dit materiaal rusten.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.
7.1. Indien de geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoen, dient u dit binnen 3 dagen schriftelijk en gemotiveerd, ondersteunt door duidelijke foto's, aan ons te kennen te geven.
7.3. Lief Leuk & Eigen heeft het recht om de door haar geleverde producten te vervangen. Hierbij kan Lief Leuk & Eigen niet worden verplicht tot het inzetten van spoedleveringen door middel van koeriers.
7.4. Producten die na controle toch door de klant zelf zijn verstuurd, kunnen niet gereclameerd worden.
7.5. Lief Leuk & Eigen is niet aansprakelijk voor taalfouten, typefouten en/of opmaakfouten zoals verkeerde uitlijning, teksten die te dicht bij de rand, onscherpe geüploade afbeeldingen of verkeerde adressenlijsten.

Artikel 8. Bestellingen / communicatie
8.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en medelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen u en Lief Leuk & Eigen en derden voor zover betrekking hebbend op uw relatie met Lief Leuk & Eigen, is Lief Leuk & Eigen niet aansprakelijk.

Artikel 9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht heeft Lief Leuk & Eigen het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk medegedeeld zonder dat Lief Leuk & Eigen verplicht is tot enige schadevergoeding.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Lief Leuk & Eigen kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

Artikel 10 – Retourrecht
10.1. Indien een (niet gepersonaliseerd) product niet bevalt, heeft de klant het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Het terugsturen van een artikel kan door een retouropdracht via een van onze medewerkers via telefoon of email. De kosten die gemaakt worden voor het terugsturen van het te retourneren artikel zijn voor de klant. Wij streven er naar om het geretourneerde artikel binnen 3 werkdagen na ontvangst te verwerken.
10.2. Het artikel mag alleen worden teruggestuurd als deze compleet is en in de - voor zover redelijkerwijs mogelijk - originele staat en verpakking.
10.3. Gepersonaliseerde artikelen kunnen niet worden geretourneerd, omdat de producten mogelijk via jouw overeenkomstig jouw specificaties zijn aangepast. Daaronder verstaan we alle producten die via de online ontwerptool worden besteld o.a. gepersonaliseerde kaarten en een gepersonaliseerde sluitstickers. De zichttermijn (herroepingsrecht) voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek is op de gepersonaliseerde producten dan ook niet van toepassing, daar het om een op maat gemaakt product gaat.

Artikel 11. Diversen
11.1. Wanneer Lief Leuk & Eigen de Algemene Voorwaarden gedurende een lange of korte tijd minder strikt heeft nageleefd, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen.
11.2. De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om op maat gemaakt specifiek producten gaat.

Artikel 12. Eigendom
De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen die de producten en diensten herkenbaar maken, evenals het ontwerp, teksten en (grafische) mogelijkheden van de website zijn eigendom van DRN Concept Atelier - Lief Leuk & Eigen. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van DRN Concept Atelier - Lief Leuk & Eigen. Alle rechten zijn, tenzij anders vermeld en schriftelijk vastgelegd, voorbehouden aan Lief Leuk & Eigen. 2007

Officiële prijzen
De prijzen die in deze tabel staan, zijn de enige juiste en toepasbare. Bij reken- of typefouten in de site kan achteraf op deze prijzen worden teruggevallen.


Betaalmethoden

 

  • Bancontact
  • iDEAL
  • SOFORT Banking
  • Visa
  • Giropay
  • MasterCard